Wat is een ANBI?
Giften zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar als zij zijn gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om als ANBI te worden aangewezen, moet de instelling deze status aanvragen bij de Belastingdienst.

Wettelijke invulling van het begrip ANBI
In de wettelijke definitie is sprake van een ANBI als een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut       beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden. Met een culturele ANBI bedoelen we een ANBI die actief is in de cultuursector. Hieronder vallen bijvoorbeeld theater-, dans en operagezelschappen, orkesten, muziekensembles, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, poppodia en musea.

Fiscale voordelen ANBI’s op een rijtje
Bij een inzet van minimaal 90% voor een algemeen nuttig doel:

*  Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
*  Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Enkele voorwaarden ANBI -status
* De instelling moet rechtstreeks het algemeen belang dienen.
* De instelling mag geen winstoogmerk hebben.